Makapor-systemet
SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL Makapor software


VIGTIGT - BØR LÆSES OMHYGGELIGT: Nærværende Slutbrugerlicensaftale er en juridisk bindende aftale mellem Dem, som fysisk eller juridisk person (i det følgende benævnt "Licenstager") og udbyder (i det følgende benævnt "Licensgiver") vedrørende det ovenfor nævnte softwareprodukt ( "SOFTWAREPRODUKTET"), der omfatter computersoftwaren og evt. tilknyttede medier, alt trykt materiale samt online- eller elektronisk dokumentation. 
Installation, kopiering eller anden brug af SOFTWAREPRODUKTET er ensbetydende med Licenstagers accept af vilkårene i denne Slutbrugerlicensaftale. 
Såfremt Licenstager ikke kan acceptere vilkårene i denne Slutbrugerlicensaftale, må De ikke installere eller bruge SOFTWAREPRODUKTET. De kan dog returnere det til udbyder.

SOFTWAREPRODUKTLICENS 

SOFTWAREPRODUKTET er beskyttet af ophavsretlige love og internationale ophavsretlige aftaler samt af andre love og aftaler om immaterialret SOFTWAREPRODUKTET er licenseret og ikke solgt.

1. LICENS. 

Denne Slutbrugerlicensaftale giver Dem følgende rettigheder

 • Installation og brug
  Original SOFTWAREPRODUKTET må enten bruges af en enkelt person, som bruger SOFTWAREPRODUKTET personligt på en eller flere computer, eller installeret på en enkelt arbejdsplads (workstation) brugt vilkårligt af flere, men ikke begge.
 • Reproduktion og distribution.
  Licenstager har ret til at lave en backup kopi af SOFTWAREPRODUKTET. Licenstager har kun ret til at bruge kopien til backup- og arkiveringsformål.

2. ANDRE RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER.

 • Begrænsninger i forbindelse med reverse engineering, dekompilering og disassemblering. Licenstager må ikke foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af SOFTWAREPRODUKTET, medmindre og kun i det omfang sådanne aktiviteter udtrykkeligt og uanset nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning.
 • Adskillelse af komponenter. SOFTWAREPRODUKTET er licenseret som et separat produkt. De tilhørende komponenter må ikke adskilles og bruges på mere end én computer.
 • Der ydes Licensgiver teknisk support i forbindelse med SOFTWAREPRODUKTET Teknisk support foregår kun per e-mail og så vidt muligt med svar samme dag, som eventuelt er beskrevet i brugerhåndbogen, i onlinedokumentationen og/eller i andet materiale leveret af Licensgiver. Eventuel supplerende programkode, som De modtager i forbindelse med  Teknisk support, betragtes som en del af SOFTWAREPRODUKTET og er underlagt vilkårene og betingelserne i nærværende Slutbrugerlicensaftale.
  Med hensyn til de tekniske oplysninger, som De giver til Licensgiver i forbindelse med Teknisk support, har Licensgiver ret til at benytte disse oplysninger i forretningsøjemed, herunder i forbindelse med produktsupport og -udvikling. Licensgiver må ikke benytte disse tekniske oplysninger på en sådan måde, at Licenstager kan identificeres.
 • Overdragelse af software. Licenstager har ret til permanent at overdrage alle de rettigheder, der gives til Licenstager i medfør af nærværende Slutbrugerlicensaftale, under forudsætning af, at modtageren skriftligt overfor Licensgiver accepterer vilkårene i denne Slutbrugerlicensaftale, samt at De ikke beholder nogle kopier af SOFTWAREPRODUKTET (inklusiv alle komponenter, medier, og det trykte materiale, alle evt. opgraderinger).
 • Aftalens ophør. Uden præjudice for eventuelle andre rettigheder forbeholder Licensgiver sig ret til at bringe nærværende Slutbrugerlicensaftale til ophør, såfremt Licenstager ikke overholder vilkårene og betingelserne i denne Slutbrugerlicensaftale.
  Ved aftalens ophør uanset årsag skal Licenstager tilbagelevere enhver kopi af SOFTWAREPRODUKTET samt andet materiale, der er videregivet til Licenstager som led i Licensgivers opfyldelse af sine forpligtigelser i henhold til Slutbrugerlicensen vedlagt erklæring om , at Licenstager herefter ikke længere er i besiddelse af nogen kopi af SOFTWAREPRODUKTET.

3. OPHAVSRET.

Alle ejendoms- og ophavsrettigheder til SOFTWAREPRODUKTET, herunder, men ikke begrænset til ethvert billede, fotografi, animation, video, lyd, musik, tekst og tilbehørsapplikation, der udgør en del af SOFTWAREPRODUKTET, det medfølgende trykte materiale og enhver kopi af SOFTWAREPRODUKTET, tilhører Licensgiver.  SOFTWAREPRODUKTET er beskyttet af lovgivning om ophavsret og bestemmelser i  internationale aftaler. De skal derfor behandle SOFTWAREPRODUKTET som ethvert andet ophavsretligt beskyttet materiale.


DIVERSE

Nærværende Slutbrugerlicensaftale er underkastet dansk ret. Hvis De har spørgsmål vedrørende nærværende Slutbrugerlicensaftale bedes De kontakte Licensgiver.


BEGRÆNSET ANSVAR

INTET ANSVAR.

Licensgiver fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for  SOFTWAREPRODUKTET. SOFTWAREPRODUKTET og dokumentation stilles til rådighed  "som den er og forefindes" uden ansvar af nogen art, det være sig  udtrykkeligt eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende ansvar for  salgbarhed, egnethed til specielle formål og ikke-overtrædelse af ophavsrettigheder. Enhver risiko, der opstår i forbindelse med brugen af SOFTWAREPRODUKTET og dets funktion, er Licenstagers alene.

INTET ANSVAR FOR SKADER.

I intet tilfælde kan Licensgiver blive holdt ansvarlig for skader af nogen art, herunder, men  ikke begrænset til skader i forbindelse med driftstab, driftsforstyrrelser, tab af forretningsoplysninger eller andre økonomiske tab, der er opstået ved brug af eller uegnethed til at benytte dette SOFTWAREPRODUKT, selvom Licensgiver er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Licenstager opfordres til at sikre sig forsvarlige bacp-up systemer.

ERSTATNINGSANSVAR

Licensgivers erstatningsansvar kan uanset grundlag for et sådant ansvar ikke overstige opstartsprisen + den årlige abonnementsafgift.

Toppen af siden

 

© Copyright 2004 LDT trading 5260 Odense S
for information kontakt info@makapor.dk
et system for materiale- og produktionsstyring